ࡱ>  !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUV_XYZ[\]^g`abcdefwhijklmnopqrstuvxyz{|}~Root Entry FILSummaryInformation(8DocumentSummaryInformation8 0WordDocument{ Oh+'0 , 8 D P \hpxAdministratorNormal Y+sP[9126643@D8O@`[8@Ϭ@4z&<WPS Office_11.3.0.9228_F1E327BC-269C-435d-A152-05C5408002CA ՜.+,D՜.+,HPXdlt |Q, `8KSOProductBuildVerKSOSaveFontToCloudKeyICV2052-11.1.0.11294197701450_embed!7308AD758C1A48E2BBBAC2CDF45ADE370TableData WDWpsCustomData Pl KSKS{ )@ @ =$aP@ \} dz($h7Vh $ DN1 Vu_lMb] z 2022t^^_MbBlOo`h USMO TyWSEQLNb/gf[bUSMO {|+RNNUSMOUSMOQ@W HYPERLINK "http://www.nczy.com/" \o "http://www.nczy.com" www.nczy.com?ex637131T| NNg T| 5u݋0817-2702737b TQ@Wrszp.nczy.com0W@WWSEQ^ؚjW:S\G[SUSMO {NWSEQLNb/gf[b/f~V]wNl?e^ybQ0V[YeYHhvhQe6RnfؚI{f[!h PW=(W Vu_l-N8nv]NS-N_W^0CSt^~-WSEQ^0WSEQ/fqQTV_VCQ^1g_TNV[oR;N-^ _ovEȇ /fV]w,{NNS'Y^ /f NVeST%feSvSey0W0f[b/fYeؚLؚNb!hNMbW{Q]\O4ls^ċ0OOyf[!h0V]ww~:y'`ؚI{LNb!h0V]wO(ؚI{LNb!h0V]wؚ4ls^NN^USMO0V]wؚ4ls^ؚLf[!hWUSMO0V]w NhQN ~T9eiՋpb!h0V[ؚbNMbWW0W0f[b`S0W1403.4N s g^Q{by32.77Ns^es| V[DN;`4.13NCQ0s ghQe6RNy(W!hu16000YON f[bs gؚ~NNb/gLyYe^133N S^ }( Ye^287N0 g"~|05uP[Oo`] z|0:g5u] z|0Ye^Ye|0QNyf[b/g|0}lf] zNNЏ|0W(gN^Q{] z|0Y|0z/g|9*NYef[|44*NnfNyNN0^S_ۏ\MONNLRLy Blf[Sf[MO BlvQNBlBl Npe_ۏ e_cOl0u;m_GbvQNO`agN1NNYe^1lKQ`;NINt{|0?elf[{|0lKQ`;NINTf[UxXxvzuSN Nf[SNS_v^f[MO ZSXxvzuSR N NSNNT]\O~SP6Rt^ NǏ40hT\-NqQZQXT26RQ R'`_ۏZSXNS Vu_lMb] z ?eV{Tf[b[[90ZSX%m4UxX c Vu_lMb] z ?eV{gbL2NNYe^2W(g] z{|t^ NǏ40hT\wQ gLNONvsQ]\O~S13NNYe^3-NVef[{|UxXxvzuSN Nf[SNS_v^f[MO ZSXxvzuSR N NSNNT]\O~SP6Rt^ NǏ40hT\16RQ R'`_ۏZSXNS Vu_lMb] z ?eV{Tf[b[[90ZSX%m4UxX c Vu_lMb] z ?eV{gbL4NNYe^4PNf[0f[yYef[PN t^ NǏ40hT\15NNYe^5SU\NYe_tf[0^(u_tf[0^(u_tt^ NǏ40hT\16NNYe^6ؚI{Yef[0Yef[t^ NǏ40hT\17NNYe^7{:gyf[Nb/g{|t^ NǏ40hT\18NNYe^8{:gyf[Nb/g0{:g^(ub/g0Q~[hQb/gN] z0Q~Oo`[hQt^ NǏ40hT\19NNYe^9ёf[0VEёf[0NTQё0NTQёf[t^ NǏ40hT\110NNYe^10QQgSU\0lQqQ{tQQgSU\N{teT UxXxvzuSN Nf[SNS_v^f[MO ZSXxvzuSR N NSNNT]\O~SP6Rt^ NǏ40hT\16RQ R'`_ۏZSXNS Vu_lMb] z ?eV{Tf[b[[90ZSX%m4UxX c Vu_lMb] z ?eV{gbL11NNYe^11 zNYef[틹eT 0ef[0YVf[S^(uf[0YVef[틹eT 0f[yYef[ t^ NǏ40hT\112NNYe^12RR] z0RR:ghS] zt^ NǏ40hT\113NNYe^13]FU{t0"R{tt^ NǏ40hT\wQ gLNONvsQ]\O~S114NNYe^14NOo`] zSc6R0NЏ] zt^ NǏ40hT\115[XTNN NPt^ NǏ40hT\-NqQZQXT7uu5N OO7uu[[sYu3N OOsYu[[8 DN2 WSEQ^2022t^^_ۏؚB\!kNMbb Th Y T'` +RQ u t^ ggq Gr 2[i_rMQQ l eM| /eP ^ r QeQ ZQ e S ] e NNb /gLRf[ S f[ MOhQe6R Ye kNb!h |SNN(W L Ye kNb!h |SNNNST| 5u݋5uP[ {s]\O USMObUSMO S\MO{ SN'Yf[YekXw VY` `Q[^;N bXTS͑ >yO sQ|yY Tt^ ?el b/f&T g VsQ|]\OUSMOSLR DN3 WSEQLNb/gf[b 2022t^ Vu_lMb] z lQ__ۏؚB\!kNMb ueQpu`2cJTwfbfN N0u(WՋMRǏ_O\ z^ V[?eR gRs^S b )Y^eP^ 3u,gN2ueP^x NՋS_)YeQ:We;NRT]\ONXTQ:y~s:WKmϑSO)nck8^37.3! N,gN2ueP^x>f:y:N~x eSۏeQp0SRՋvu^YN!k'`;S(uSi dN8h0bՋsXddSiNY ^hQ ziO4b ZP}Y*NN2b0 N0:NMQq_TՋ egVX YbVQu`-NؚΘi0W:SNSNeQukpnxʋ0ue_ՋDyNݍy0 V0ՋS_)YeQ:WeVSO)n_8^0TUI{ur ~s:W;SRNXTnx g|T8TS_8^urvu NQSRdk!kՋ0 N0uYV gvsQeE\S0[RcSI{AmLuf[SƖ-Ny ՋS_)Yel0Rpb0Rv Ɖ:N;NR>e_ՋDe_ՋDB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ5fHq \U;B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ5fHq \-B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ5\U*B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ5\-B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ5\U.B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ5KH\.B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ5KH\ * , 8 < @ B D F N P ϷoW?'.B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ5KH\.B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ5KH\.B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ5KH\.B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ5KH\.B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ5KH\.B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ5KH\.B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ5KH\.B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ5KH\.B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ5KH\ P T V Z \ t v ~ ϷoW?!;B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ5fHq \.B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ5KH\.B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ5KH\.B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ5KH\.B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ5KH\.B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ5KH\.B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ5KH\.B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ5KH\.B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ5KH\ ϷoW?'.B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ5KH\.B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ5KH\.B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ5KH\.B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ5KH\.B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ5KH\.B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ5KH\.B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ5KH\.B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ5KH\.B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ5KH\ " \ ϹmU=%.B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ5KH\.B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ5KH\.B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ5KH\.B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ5KH\*B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ5\:B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ5mH sH nHtH\*B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ5\2B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ5nHtH\*B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ5\   ϷoW?'.B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ5KH\.B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ5KH\.B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ5KH\.B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ5KH\.B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ5KH\.B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ5KH\.B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ5KH\.B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ5KH\.B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ5KH\  ( * . 0 4 6 : ϷoW?'.B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ5KH\.B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ5KH\.B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ5KH\.B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ5KH\.B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ5KH\.B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ5KH\.B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ5KH\.B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ5KH\.B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ5KH\ : < @ B b f h j t v ϷoW?'.B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ5KH\.B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ5KH\.B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ5KH\.B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ5KH\.B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ5KH\.B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ5KH\.B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ5KH\.B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ5KH\.B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ5KH\ v ϷoW?'.B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ5KH\.B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ5KH\.B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ5KH\.B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ5KH\.B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ5KH\.B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ5KH\.B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ5KH\.B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ5KH\.B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ5KH\ "$z~ϷoW?'.B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ5KH\.B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ5KH\.B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ5KH\.B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ5KH\.B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ5KH\.B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ5KH\.B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ5KH\.B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ5KH\.B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ5KH\ ϷoW?'.B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ5KH\.B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ5KH\.B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ5KH\.B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ5KH\.B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ5KH\.B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ5KH\.B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ5KH\.B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ5KH\.B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ5KH\ ϷoW?'.B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ5KH\.B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ5KH\.B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ5KH\.B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ5KH\.B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ5KH\.B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ5KH\.B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ5KH\.B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ5KH\.B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ5KH\ BDVXZ\bdlϷoW?'.B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ5KH\.B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ5KH\.B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ5KH\.B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ5KH\.B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ5KH\.B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ5KH\.B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ5KH\.B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ5KH\.B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ5KH\ lnϷoW?)*B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ5\.B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ5KH\.B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ5KH\.B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ5KH\.B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ5KH\.B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ5KH\.B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ5KH\.B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ5KH\.B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ5KH\  ϷoW?'.B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ5KH\.B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ5KH\.B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ5KH\.B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ5KH\.B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ5KH\.B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ5KH\.B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ5KH\.B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ5KH\.B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ5KH\ "$@BJLϷoYA).B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ5KH\.B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ5KH\*B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ5\.B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ5KH\.B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ5KH\.B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ5KH\.B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ5KH\.B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ5KH\.B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ5KH\ LNPbdfhjnpϷoW?'.B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ5KH\.B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ5KH\.B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ5KH\.B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ5KH\.B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ5KH\.B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ5KH\.B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ5KH\.B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ5KH\.B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ5KH\ pr|~ϷqYA).B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ5KH\.B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ5KH\.B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ5KH\.B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ5KH\*B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ5\.B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ5KH\.B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ5KH\.B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ5KH\.B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ5KH\ ϷoW?'.B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ5KH\.B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ5KH\.B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ5KH\.B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ5KH\.B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ5KH\.B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ5KH\.B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ5KH\.B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ5KH\.B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ5KH\ ϷoW?'.B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ5KH\.B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ5KH\.B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ5KH\.B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ5KH\.B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ5KH\.B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ5KH\.B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ5KH\.B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ5KH\.B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ5KH\ >ϷoWA).B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ5KH\*B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ5\.B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ5KH\.B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ5KH\.B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ5KH\.B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ5KH\.B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ5KH\.B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ5KH\.B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ5KH\ >@LNPRdfhjѹqYA).B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ5KH\.B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ5KH\.B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ5KH\.B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ5KH\.B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ5KH\.B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ5KH\.B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ5KH\.B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ5KH\*B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ5\ jlprt~ϷoW?'.B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ5KH\.B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ5KH\.B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ5KH\.B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ5KH\.B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ5KH\.B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ5KH\.B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ5KH\.B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ5KH\.B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ5KH\ ϷoW?'.B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ5KH\.B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ5KH\.B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ5KH\.B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ5KH\.B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ5KH\.B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ5KH\.B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ5KH\.B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ5KH\.B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ5KH\ Z\ϷqYA).B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ5KH\.B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ5KH\.B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ5KH\.B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ5KH\.B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ5KH\*B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ5\.B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ5KH\.B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ5KH\.B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ5KH\ \nprtz|ϷoW?'.B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ5KH\.B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ5KH\.B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ5KH\.B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ5KH\.B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ5KH\.B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ5KH\.B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ5KH\.B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ5KH\.B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ5KH\ ϷoYA+*B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ5\.B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ5KH\*B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ5\.B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ5KH\.B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ5KH\.B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ5KH\.B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ5KH\.B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ5KH\.B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ5KH\ LN^`bdvxzѹqYA).B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ5KH\.B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ5KH\.B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ5KH\.B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ5KH\.B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ5KH\.B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ5KH\.B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ5KH\*B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ5\.B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ5KH\ z|~ϷoW?'.B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ5KH\.B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ5KH\.B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ5KH\.B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ5KH\.B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ5KH\.B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ5KH\.B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ5KH\.B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ5KH\.B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ5KH\ ϷoW?'.B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ5KH\.B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ5KH\.B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ5KH\.B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ5KH\.B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ5KH\.B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ5KH\.B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ5KH\.B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ5KH\.B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ5KH\ *,ϷoW?'.B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ5KH\.B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ5KH\.B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ5KH\.B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ5KH\.B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ5KH\.B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ5KH\.B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ5KH\.B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ5KH\.B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ5KH\ ,.026:<HJjϷoW?'.B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ5KH\.B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ5KH\.B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ5KH\.B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ5KH\.B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ5KH\.B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ5KH\.B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ5KH\.B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ5KH\.B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ5KH\ jlnpϷoW?'.B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ5KH\.B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ5KH\.B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ5KH\.B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ5KH\.B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ5KH\.B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ5KH\.B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ5KH\.B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ5KH\.B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ5KH\ ϷoW?'.B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ5KH\.B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ5KH\.B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ5KH\.B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ5KH\.B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ5KH\.B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ5KH\.B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ5KH\.B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ5KH\.B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ5KH\  ϷzfN:&&B*phOJPJQJ^Jo(5KH\&B*phOJPJQJ^Jo(5KH\.B*phOJPJQJ^Jo(5KHnHtH\&B*phOJPJQJ^Jo(5KH\B*phOJQJ^Jo(.B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ5KH\.B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ5KH\.B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ5KH\.B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ5KH\.B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ5KH\ 24:<>DFHNPVѽo]I5!'B*phOJPJQJ^Jo(aJ5KH'B*phOJPJQJ^Jo(aJ5KH'B*phOJPJQJ^Jo(aJ5KH#B*phOJPJQJ^Jo(aJ5'B*phOJPJQJ^Jo(aJ5KH'B*phOJPJQJ^Jo(aJ5KH#B*phOJPJQJ^Jo(aJ5'B*phOJPJQJ^Jo(aJ5KH'B*phOJPJQJ^Jo(aJ5KH*B*phCJ,OJPJ QJ^Jo(aJ,5\.B*phCJ,OJPJ QJ^Jo(aJ,5RH`\ VXZ`bdprv|~ñvaM9'#B*phOJPJQJ^Jo(aJ5'B*phOJPJQJ^Jo(aJ5KH'B*phOJPJQJ^Jo(aJ5KH(B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KH$B*phOJPJQJ^Jo(aJKH(B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KH$B*phOJPJQJ^Jo(aJKH#B*phOJPJQJ^Jo(aJ5'B*phOJPJQJ^Jo(aJ5KH'B*phOJPJQJ^Jo(aJ5KH'B*phOJPJQJ^Jo(aJ5KH űuaO;''B*phOJPJQJ^Jo(aJ5KH'B*phOJPJQJ^Jo(aJ5KH#B*phOJPJQJ^Jo(aJ5'B*phOJPJQJ^Jo(aJ5KH'B*phOJPJQJ^Jo(aJ5KH'B*phOJPJQJ^Jo(aJ5KH'B*phOJPJQJ^Jo(aJ5KH'B*phOJPJQJ^Jo(aJ5KH#B*phOJPJQJ^Jo(aJ5'B*phOJPJQJ^Jo(aJ5KH'B*phOJPJQJ^Jo(aJ5KH űucO;''B*phOJPJQJ^Jo(aJ5KH'B*phOJPJQJ^Jo(aJ5KH'B*phOJPJQJ^Jo(aJ5KH#B*phOJPJQJ^Jo(aJ5'B*phOJPJQJ^Jo(aJ5KH'B*phOJPJQJ^Jo(aJ5KH'B*phOJPJQJ^Jo(aJ5KH'B*phOJPJQJ^Jo(aJ5KH#B*phOJPJQJ^Jo(aJ5'B*phOJPJQJ^Jo(aJ5KH'B*phOJPJQJ^Jo(aJ5KH űuaM9%'B*phOJPJQJ^Jo(aJ5KH'B*phOJPJQJ^Jo(aJ5KH'B*phOJPJQJ^Jo(aJ5KH'B*phOJPJQJ^Jo(aJ5KH'B*phOJPJQJ^Jo(aJ5KH'B*phOJPJQJ^Jo(aJ5KH'B*phOJPJQJ^Jo(aJ5KH'B*phOJPJQJ^Jo(aJ5KH#B*phOJPJQJ^Jo(aJ5'B*phOJPJQJ^Jo(aJ5KH'B*phOJPJQJ^Jo(aJ5KH $&ïs_K7#'B*phOJPJQJ^Jo(aJ5KH'B*phOJPJQJ^Jo(aJ5KH'B*phOJPJQJ^Jo(aJ5KH'B*phOJPJQJ^Jo(aJ5KH'B*phOJPJQJ^Jo(aJ5KH'B*phOJPJQJ^Jo(aJ5KH'B*phOJPJQJ^Jo(aJ5KH'B*phOJPJQJ^Jo(aJ5KH'B*phOJPJQJ^Jo(aJ5KH'B*phOJPJQJ^Jo(aJ5KH'B*phOJPJQJ^Jo(aJ5KH &(02:<@HJLPRïs_K7#'B*phOJPJQJ^Jo(aJ5KH'B*phOJPJQJ^Jo(aJ5KH'B*phOJPJQJ^Jo(aJ5KH'B*phOJPJQJ^Jo(aJ5KH'B*phOJPJQJ^Jo(aJ5KH'B*phOJPJQJ^Jo(aJ5KH'B*phOJPJQJ^Jo(aJ5KH'B*phOJPJQJ^Jo(aJ5KH'B*phOJPJQJ^Jo(aJ5KH'B*phOJPJQJ^Jo(aJ5KH'B*phOJPJQJ^Jo(aJ5KH RVXZ^`dfjprvïs_K7#'B*phOJPJQJ^Jo(aJ5KH'B*phOJPJQJ^Jo(aJ5KH'B*phOJPJQJ^Jo(aJ5KH'B*phOJPJQJ^Jo(aJ5KH'B*phOJPJQJ^Jo(aJ5KH'B*phOJPJQJ^Jo(aJ5KH'B*phOJPJQJ^Jo(aJ5KH'B*phOJPJQJ^Jo(aJ5KH'B*phOJPJQJ^Jo(aJ5KH'B*phOJPJQJ^Jo(aJ5KH'B*phOJPJQJ^Jo(aJ5KH vx|űwcO9%'B*phOJPJQJ^Jo(aJ5KH+B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ5KH'B*phOJPJQJ^Jo(aJ5KH'B*phOJPJQJ^Jo(aJ5KH#B*phOJPJQJ^Jo(aJ5'B*phOJPJQJ^Jo(aJ5KH'B*phOJPJQJ^Jo(aJ5KH'B*phOJPJQJ^Jo(aJ5KH'B*phOJPJQJ^Jo(aJ5KH#B*phOJPJQJ^Jo(aJ5'B*phOJPJQJ^Jo(aJ5KH ïsaM9%'B*phOJPJQJ^Jo(aJ5KH'B*phOJPJQJ^Jo(aJ5KH'B*phOJPJQJ^Jo(aJ5KH#B*phOJPJQJ^Jo(aJ5'B*phOJPJQJ^Jo(aJ5KH'B*phOJPJQJ^Jo(aJ5KH'B*phOJPJQJ^Jo(aJ5KH'B*phOJPJQJ^Jo(aJ5KH&B*phOJPJQJ^Jo(aJ56&B*phOJPJQJ^Jo(aJ56'B*phOJPJQJ^Jo(aJ5KH ïs_K7#'B*phOJPJQJ^Jo(aJ5KH'B*phOJPJQJ^Jo(aJ5KH'B*phOJPJQJ^Jo(aJ5KH'B*phOJPJQJ^Jo(aJ5KH'B*phOJPJQJ^Jo(aJ5KH'B*phOJPJQJ^Jo(aJ5KH'B*phOJPJQJ^Jo(aJ5KH'B*phOJPJQJ^Jo(aJ5KH'B*phOJPJQJ^Jo(aJ5KH'B*phOJPJQJ^Jo(aJ5KH'B*phOJPJQJ^Jo(aJ5KH  $ïs_K7#'B*phOJPJQJ^Jo(aJ5KH'B*phOJPJQJ^Jo(aJ5KH'B*phOJPJQJ^Jo(aJ5KH'B*phOJPJQJ^Jo(aJ5KH'B*phOJPJQJ^Jo(aJ5KH'B*phOJPJQJ^Jo(aJ5KH'B*phOJPJQJ^Jo(aJ5KH'B*phOJPJQJ^Jo(aJ5KH'B*phOJPJQJ^Jo(aJ5KH'B*phOJPJQJ^Jo(aJ5KH'B*phOJPJQJ^Jo(aJ5KH $(*,.0248:<>űuaO;''B*phOJPJQJ^Jo(aJ5KH'B*phOJPJQJ^Jo(aJ5KH#B*phOJPJQJ^Jo(aJ5'B*phOJPJQJ^Jo(aJ5KH'B*phOJPJQJ^Jo(aJ5KH'B*phOJPJQJ^Jo(aJ5KH'B*phOJPJQJ^Jo(aJ5KH'B*phOJPJQJ^Jo(aJ5KH'B*phOJPJQJ^Jo(aJ5KH#B*phOJPJQJ^Jo(aJ5'B*phOJPJQJ^Jo(aJ5KH >@BDHJLNPRTXïuaM9%'B*phOJPJQJ^Jo(aJ5KH'B*phOJPJQJ^Jo(aJ5KH'B*phOJPJQJ^Jo(aJ5KH'B*phOJPJQJ^Jo(aJ5KH'B*phOJPJQJ^Jo(aJ5KH'B*phOJPJQJ^Jo(aJ5KH#B*phOJPJQJ^Jo(aJ5'B*phOJPJQJ^Jo(aJ5KH'B*phOJPJQJ^Jo(aJ5KH'B*phOJPJQJ^Jo(aJ5KH'B*phOJPJQJ^Jo(aJ5KH XZ\^`brtz|ӹwaK-:B*phCJ OJPJ QJ^Jo(aJ 5mH sH nHtH\*B*phCJ OJPJ QJ^Jo(aJ 5\*B*phCJ OJPJ QJ^Jo(aJ 5\*B*phCJ OJPJ QJ^Jo(aJ 5\*B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 5\*B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 5\2B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 5nHtH\*B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 5\*B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 5\ | ӽ{eO5*B*phCJOJPJ QJ^Jo(aJ5\2B*phCJOJPJ QJ^Jo(aJ5nHtH\*B*phCJOJPJ QJ^Jo(aJ5\*B*phCJOJPJ QJ^Jo(aJ5\*B*phCJOJPJ QJ^Jo(aJ5\*B*phCJ OJPJ QJ^Jo(aJ 5\*B*phCJ OJPJ QJ^Jo(aJ 5\*B*phCJ OJPJ QJ^Jo(aJ 5\*B*phCJ OJPJ QJ^Jo(aJ 5\*B*phCJ OJPJ QJ^Jo(aJ 5\ "prBDJϹwaK5*B*phCJOJPJ QJ^Jo(aJ5\*B*phCJOJPJ QJ^Jo(aJ5\*B*phCJOJPJ QJ^Jo(aJ5\*B*phCJOJPJ QJ^Jo(aJ5\*B*phCJOJPJ QJ^Jo(aJ5\*B*phCJOJPJ QJ^Jo(aJ5\*B*phCJOJPJ QJ^Jo(aJ5\*B*phCJOJPJ QJ^Jo(aJ5\*B*phCJOJPJ QJ^Jo(aJ5\2B*phCJOJPJ QJ^Jo(aJ5nHtH\ JLfhjӽ{eO9#*B*phCJOJPJ QJ^Jo(aJ5\*B*phCJOJPJ QJ^Jo(aJ5\*B*phCJOJPJ QJ^Jo(aJ5\*B*phCJOJPJ QJ^Jo(aJ5\*B*phCJOJPJ QJ^Jo(aJ5\*B*phCJOJPJ QJ^Jo(aJ5\*B*phCJOJPJ QJ^Jo(aJ5\*B*phCJOJPJ QJ^Jo(aJ5\*B*phCJOJPJ QJ^Jo(aJ5\*B*phCJOJPJ QJ^Jo(aJ5\ j  , . 2 4 6 : ӽkd\UM>6.' CJPJaJCJPJo(aJCJPJaJUCJPJaJmHsHnHtHCJPJaJU CJPJaJCJPJaJU CJPJaJ:B*phCJ OJPJ QJ^Jo(aJ 5mH sH nHtH\*B*phCJOJPJ QJ^Jo(aJ5\:B*phCJOJPJ QJ^Jo(aJ5mH sH nHtH\*B*phCJOJPJ QJ^Jo(aJ5\*B*phCJOJPJ QJ^Jo(aJ5\*B*phCJOJPJ QJ^Jo(aJ5\: < @ F H T V Z \ ^ b d j l ż:B*phCJ OJPJ QJ^Jo(aJ 5mH sH nHtH\o(0JCJOJQJ0JCJ 0JCJo(CJU0JCJmHsHnHtHCJU0JCJCJU0JCJCJOJPJQJaJ NTZlrxcLda$$1$$If&da$$G$1$9DH$$If&da$$1$$If&da$$1$$If&da$$G$1$9DH$$If&da$$1$$If&da$$1$$If&da$$" , : < B F P V }aJda$$1$$If&da$$G$1$9DH$$If&da$$1$$If&da$$1$$If&Ffda$$G$1$9DH$$If&da$$1$$If&da$$G$1$9DH$$If&V \ v faJda$$1$$If&Ffda$$G$1$9DH$$If&da$$1$$If&da$$G$1$9DH$$If&da$$1$$If&da$$G$1$9DH$$If&da$$1$$If& )$$If:V TT44l44l0u9e4 60 9292929295M5(5d1$WD`$If&da$$1$$If&  * u^Gda$$1$$If&da$$1$$If&da$$1$$If&da$$1$$If&da$$1$$If&da$$1$$If&da$$1$$If&da$$1$$If&* 0 6 < B d f j v lQda$$G$1$9D$If&da$$G$1$9D$If&Ffda$$1$$If&da$$1$$If&da$$1$$If&da$$1$$If&da$$1$$If&$$If:V TT44l44l0u9e4 6ִ)CU(- 9  292929292929292929292929292929295M5 5(5559 55 Ff$$If:V TT44l44l0|u9e4 6ִ)CU(- 9  292929292929292929292929292929295M5 5(5559 55 Ff$$If:V TT44l44l0Wu9e4 6 )Ci!)-1 9$$$$29292929292929292 929292929292929292 9 5M55n 55&5x5055 ?Ff$$If:V TT44l44l0u9e4 6 )Ci!)-1 9$$$$29292929292929292 929292929292929292 9 5M55n 55&5x5055 ?Ff$$If:V TT44l44l0nu9e4 6 )Ci!)-1 9$$$$29292929292929292 929292929292929292 9 5M55n 55&5x5055 ?Ff $$If:V TT44l44l0uu9e4 6 )Ci!)-1 9v $iRda$$1$$If&da$$1$$If&da$$G$1$9D$If&da$$G$1$9D$If&da$$1$$If&da$$1$$If&da$$G$1$9D$If&$|~|eJda$$G$1$9D$If&da$$1$$If&da$$1$$If&da$$G$1$9D$If&da$$G$1$9D$If&da$$G$1$9D$If&FfdG$1$$If&{`Ida$$1$$If&da$$G$1$9D$If&da$$G$1$9D$If&da$$G$1$9D$If&Ff da$$1$$If&da$$1$$If&da$$G$1$9D$If&DX\dnsnSda$$G$1$9D$If&Ffd1$$If&da$$1$$If&da$$1$$If&da$$G$1$9D$If&da$$G$1$9D$If&d1$$If& eNda$$1$$If&da$$G$1$9D$If&da$$G$1$9D$If&da$$1$$If&da$$1$$If&da$$G$1$9D$If&da$$G$1$9D$If&$LNPd{dIda$$G$1$9D$If&da$$1$$If&da$$1$$If&da$$G$1$9D$If&da$$G$1$9D$If&da$$G$1$9D$If&Ffda$$1$$If&dhjlnr~{`Ida$$1$$If&da$$G$1$9D$If&da$$G$1$9D$If&da$$G$1$9D$If&Ffda$$1$$If&da$$1$$If&da$$G$1$9D$If&dIda$$G$1$9D$If&da$$G$1$9D$If&Ffda$$1$$If&da$$1$$If&da$$G$1$9D$If&da$$G$1$9D$If&da$$1$$If&$$$$29292929292929292 929292929292929292 9 5M55n 55&5x5055 ?Ff$$If:V TT44l44l0uu9e4 6 )Ci!)-1 9$$$$29292929292929292 929292929292929292 9 5M55n 55&5x5055 ?Ff$$If:V TT44l44l0uu9e4 6 )Ci!)-1 9$$$$29292929292929292 929292929292929292 9 5M55n 55&5x5055 ?Ff$$If:V TT44l44l0uu9e4 6 )Ci!)-1 9$$$$29292929292929292 929292929292929292 9 5M55n 55&5x5055 ?Ff$$If:V TT44l44l0uu9e4 6 )Ci!)-1 9$$$$29292929292929292 929292929292929292 9 5M55n 55&5x5055 ?Ff$$If:V TT44l44l0u9e4 6 )Ci!)-1 9$$$$29292929292929292 929292929292929292 9 5M55n 55&5x5055 ?Ff*$$If:V TT44l44l0u9e4 6 )Ci!)-1 9$$$$29292929292929292 929292929292929292 9 5M55n 55&5x5055 ?Ff;!$$If:V TT44l44l0u9e4 6 )Ci!)-1 9$$$$29292929292929292 929292929292929292 9 5M55n 55&5x5055 ?FfL$$$If:V TT44l44l0vu9e4 6 )Ci!)-1 9$$$$29292929292929292 929292929292929292 9 5M55n 55&5x5055 ?Ff]'$$If:V TT44l44l0u9e4 6 )Ci!)-1 9$$$$29292929292929292 929292929292929292 9 5M55n 55&5x5055 ?Ffn*$$If:V TT44l44l0u9e4 6 )Ci!)-1 9$$$$29292929292929292 929292iRMFfda$$1$$If&da$$1$$If&da$$G$1$9D$If&da$$G$1$9D$If&da$$1$$If&da$$1$$If&da$$G$1$9D$If& NPRfjeJda$$G$1$9D$If&da$$G$1$9D$If&da$$1$$If&da$$1$$If&da$$G$1$9D$If&da$$G$1$9D$If&da$$G$1$9D$If&jlnpt{dMda$$1$$If&da$$1$$If&da$$G$1$9D$If&da$$G$1$9D$If&da$$G$1$9D$If&Ff*da$$1$$If&da$$1$$If&{`da$$G$1$9D$If&da$$G$1$9D$If&Ff;!da$$1$$If&da$$1$$If&da$$G$1$9D$If&da$$G$1$9D$If&\pt|iRda$$1$$If&da$$1$$If&da$$G$1$9D$If&da$$G$1$9D$If&da$$1$$If&da$$1$$If&da$$G$1$9D$If&`bdx{dIda$$G$1$9D$If&da$$1$$If&da$$1$$If&da$$G$1$9D$If&da$$G$1$9D$If&da$$G$1$9D$If&FfL$da$$1$$If&x|~{`Ida$$1$$If&da$$G$1$9D$If&da$$G$1$9D$If&da$$G$1$9D$If&Ff]'da$$1$$If&da$$1$$If&da$$G$1$9D$If&dIda$$G$1$9D$If&da$$G$1$9D$If&Ffn*da$$1$$If&da$$1$$If&da$$G$1$9D$If&da$$G$1$9D$If&da$$1$$If&,0246iRMFf-da$$1$$If&da$$1$$If&da$$G$1$9D$If&da$$G$1$9D$If&da$$1$$If&da$$1$$If&da$$G$1$9D$If&6<JlnpeJda$$G$1$9D$If&da$$G$1$9D$If&da$$1$$If&da$$1$$If&da$$G$1$9D$If&da$$G$1$9D$If&da$$G$1$9D$If&{dMda$$1$$If&da$$1$$If&da$$G$1$9D$If&da$$G$1$9D$If&da$$G$1$9D$If&Ff0da$$1$$If&da$$1$$If& 4<>znb da$$$If da$$$Ifda$$da$$ 9r 9r Ff3da$$1$$If&da$$1$$If&da$$G$1$9D$If&da$$G$1$9D$If& >FHPXZbtv~v da$$$If da$$$If da$$$If da$$$IfFf6 da$$$If da$$$If da$$$If da$$$If da$$$If da$$$If da$$$If y da$$$If da$$$If da$$$If da$$$If da$$$If da$$$If da$$$IfFf8 d$If da$$$If da$$$If da$$$If y da$$$If da$$$If da$$$If da$$$If da$$$If da$$$If da$$$If da$$$IfFf: d$If da$$$If da$$$If 2& da$$$If$$If:V TT44440X'#r~ '#5~555|5 &(2<> da$$$If da$$$If da$$$If da$$$If da$$$If da$$$If>@J2& da$$$If$$If:V TT44440X'#r~ '#5~555|5 JLRXZ`fh da$$$If da$$$If da$$$If da$$$If da$$$If da$$$If da$$$Ifhj$$If:V TT44440X'#ֈ~ '#5~55B55U5Ojrxz|SG; da$$$If da$$$If$$If:V TT44440X'#0~'#5~5 da$$$If da$$$If da$$$Ifk_OC: d$If da$$$If 9r 9r $If da$$$If$$If:V TT44440X'#0~'#5~5 da$$$Ifwk_V d$If da$$$If da$$$If$$If:V TT44440'#0~'#5~5wk_SG; da$$$If da$$$If da$$$If da$$$If da$$$If$$If:V TT44440X'#0~'#5~5929292929292 9 5M55n 55&5x5055 ?Ff-$$If:V TT44l44l0u9e4 6 )Ci!)-1 9$$$$29292929292929292 929292929292929292 9 5M55n 55&5x5055 ?Ff0$$If:V TT44l44l0u9e4 6 )Ci!)-1 9$$$$29292929292929292 929292929292929292 9 5M55n 55&5x5055 ?Ff3$$If:V TT44440X'#֞~ '#5~5555|55Ff6$$If:V TT44440X'#֞~ '#5~5555|55Ff8$$If:V TT44440X'#֞~ '#5~5555|55Ff:$$If:V TT44440 '#֞~ '#5~55F5Y55|5 Ff<$$If:V TT44440'#֞~ '#&%666666666vvvvvvvvv66646>66666666666666666666666666666666666666666666644hH6666644466664<666666666666666666666666666666666666666666666664666 0@P`p6666 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`pJ@Jcke a$$1$ CJaJKHmH sH nHtH_H$A@$؞k=W[SONi@N0nfh*&X@&@:_ 0J 560c@00HTML [IN 0J 560h@00HTML Sϑ 0J 56.U@.0c0J B*ph>*<b@<0HTML Nx0J CJOJQJ560a@00HTML _e 0J 56P]@Pz-zSO^z!a$$$dNCJOJPJ<(O"(0p0"1$KHhO2hDefault#8$7$1$H$1B*phCJOJPJ^JaJmH sH nHtH_HP\@Pz-zSOvz$a$$&dPCJOJPJ<X* P : v lLp>j\z,j V&Rv$>X|Jj: l !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIV * v $djx6>>Jhj.H l JKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrst6 7$.{$ Calibri-([SOG.[x @Times New Roman1$ P<*_oŖў?4 .Cx @Courier New3$ .[x @ArialA4 wiSO_GB2312wiSOA4 N[_GB2312N[- |8ўSOA eck\h[{SOeckSO? eckN[{SO &(*,.y da$$$If da$$$If d$IfFf< da$$$If da$$$If da$$$If da$$$If da$$$If da$$$If da$$$If da$$$If .02468:<>@BDFHytFf@ da$$$If da$$$If da$$$If da$$$If da$$$If da$$$If d$IfFf> da$$$If da$$$If da$$$If da$$$If HJLNPRTVXbtt dpG$H$WD` dpa$$G$H$ dpa$$G$H$ dpa$$G$H$dG$FfB da$$$If da$$$If da$$$If da$$$If da$$$If da$$$If d$If rDLhj v dWD` da$$WD` dWD` dWD`da$$da$$da$$ dWD` dWD` dWD` dWD` dWD` dWD` < > @ d f h j l dWD` 9r 9r 9r a$$ 9r  9r 9r a$$G$ 9r = 0A .!#"$%S2P0p180:. A!#"$%*2S2P0p185~55F5Y55|5 Ff>$$If:V TT44440'#֞~ '#5~55F5Y55|5 Ff@$$If:V TT44440'#֞~ '#5~55F5Y55|5 FfB_oŖў- |8N[ Administrator Y+sP[912664!Qh \աg󪡧&QN!),.:;?]}  & 6"0000 0 0 00000 =@\]^([{ 0 0 00000;[i0P)$P."2CW3;s~F>}C[M} U| Sa n+\Et8>ffCH) ,& F ."5"]"f%<'JF'T)])$*<,*ok*Sz*m}+}, `,Z-i.P0 1%Q2@[2303545556[6j6{u6)9J;*?q?@m@"CmDyD "FPYG@HukHJ~KG(N~N^TQH)R1SYS;VmfWqXBX[?2[m\]Ik]o_Xadb cpdE_dVbdWeE`e[ghiaiMkkXkHlEmoopLp_Vp(s>s3tU[vFBwx#cyh{$,{s=} H}[}D?kx%`KB_pQ*(']E{QcqgjA 0-W~`b}Z7B)p[o=k:|Rbijse\iY.Y'T^`aJ@ =%?c&iqi^hkP |$@dnN}Wo}@U@VM` -&HREX2IG}gM1q U)yLLaWmtqZ${Q]{HjW;N@ xLs Rgur"K6W7s a!'t"N#$OV%Ch%{%f&lF'(6J*n,8.z />E/e1A1413 3T)6P6}7=#^=='U@HAmKC.JD0P3EHLL%LCRT=3T0 V4$VsHW*ZZq\ox]_'GaWa9b;e6i{kL$ll2An^nItsstP7t>vJv nwQ{}y7|O7}+3C)cx6 ?(((((((((+( z0( * 3 ?F6 X !6 !!@